1. Одобрење за прикључак

Одобрење за прикључак на водоводну мрежу по профилимa:

 • Dn 20……………………………………………………………..410,00 КМ
 • Dn 25……………………………………………………………..600,00 КМ
 • Dn 32……………………………………………………………..900,00 КМ
 • Dn 40…………………………………………………………..1.200,00 КМ
 • Dn 50…………………………………………………………..1.600,00 КМ
 • Dn 65…………………………………………………………..2.000,00 КМ
 • Dn 80…………………………………………………………..2.400,00 КМ
 • Dn 100…………………………………………………………2.800,00 КМ
 • Одобрење за привремени прикључак на водоводну мрежу износи 150,00 КМ.
 • Одобрење за уградњу контролног бројила у објектима за становање профила Dn 20 износи 50,00 КМ.
 • Одобрење за уградњу контролног бројила профила Dn 20 у пословним просторима износи 200,00 КМ.
 • Одобрење за промјену профила прикључка је разлика у цијени одобрења између постојећег и траженог прикључка.

Одобрење за прикључак на канализациону мрежу по профилим:

 • D110………………………………………………………………480,00 КМ
 • D150………………………………………………………………700,00 КМ
 • D200……………………………………………………………1.400,00 КМ
 • D250……………………………………………………………1.800,00 КМ

Одобрење за истовремени прикључак

 • Прикључак на водоводну и канализациону мрежу у стамбеној јединици у згради за колективно становање, профила Dn 20 и D110 износи 600,00 КМ.
 • Прикључак на водоводну и канализациону мрежу у пословној јединици у згради за колективно становање, профила Dn 20 и D110 износи 800,00 КМ.

За изграђене стамбено породичне објекте који су прикључени на водоводну и канализациону мрежу преко заједничког прикључка у истом дворишту, за раздвајање прикључка плаћа се одобрење за прикључак на водоводну мрежу, а региструје се и одводња отпадних вода.

2. Издавање сагласности

Сагласност на локацију:

за стамбене објекте…………………………………………………………….20,00 КМ
за пословне објекте…………………………………………………………….40,00 КМ

Сагласност на техничку документацију……………………………20,00 КМ

Комунална сагласност:

за стамбене објекте…………………………………………………………….20,00 КМ
за пословне објекте…………………………………………………………….40,00 КМ

3. Цијена радова

Рад радника

Ред. бројСтручна спремаЈединица мјереЦијена (КМ)
1.ВСС радниксат25,00
2.ВШС радниксат20,00
3.ССС радниксат18,00
4.КВ радниксат16,00
5.НК радниксат12,00
Радови на ископу

Ископ багером
по једном метру (m3) износи 10,00 КМ;
машинско затрпавање ископаног рова износи 40% од цијене ископа;
додатни транспорт багера до 5 Km износи 20,00 КМ, до 10 Km износи 35,00 КМ, преко 10 Km (одлазак -долазак) 3,50 КМ/Km;
чекање на ископ 20,00 КМ/сат.

Ископ малим багером……………………………………………….60,00 КМ/сат

Ископ великим багером 4,5т……………………………………..80,00 КМ/сат

Ископ Ровокопачем БН-51………………………………………..60,00 КМ/сат

Ручни ископ:
По једном метру (m3) износи од 30,00 КМ до 40,00 КМ, у зависности од врсте материјала;
Ручно затрпавање ископаног рова износи 40% од цијене ископа.

Бушач хидраулични:
за профиле од 67mm до 90mm……………………………………50,00 КМ/m
за профиле од 110mm до 130mm………………………………..90,00 КМ/m
долазак-транспорт опреме…………………………………………50,00 КМ/m

Сјечење асфалта (дебљина/метар дужни) 1cm/m……………..1,00 КМ
Пумпа за воду………………………………………………………….40,00 КМ/сат
Пумпа муљна…………………………………………………………..40,00 КМ/сат
Машина за штемање………………………………………………..30,00 КМ/сат
Асфалтирање (са припремом од 10cm асфалтног слоја
7cm…………………………………………………………………………..40,00 КМ/m2
Превоз камионом……………………………………………………..40,00 КМ/сат
Рад вибро плоче………………………………………………………35,00 КМ/сат

Прочепљење канализације:
Ручно-сајла…………………………………………………………….35,00 КМ/сат
Машински……………………………………………………………….60,00 КМ/сат

Варење цијеви:
63-110mm………………………………………………………………………40,00КМ
125-200mm…………………………………………………………………….65,00КМ
225-250mm……………………………………………………………………80,00 КМ

Превоз радника и материјала:
Услуге превоза до 2 Кm…………………………………………………15,00 КМ
Услуге превоза од 2-5 Кm………………………………………………30,00 КМ
Услуге превоза од 5-10 Кm…………………………………………….40,00 КМ
Услуге превоза преко 10 Кm…………………………………………..50,00 КМ

Цијена испоруке воде цистерном количине 7m3  воде:
до 5 Km…………………………………………………………………………56,00 КМ
од 5-10 Km…………………………………………………………………….69,00 КМ
од 10-15 Km…………………………………………………………………..90,00 КМ
од 15-20 Km…………………………………………………………………120,00 КМ
од 20-25 Km…………………………………………………………………130,00 КМ
од 25-30 Km…………………………………………………………………125,00 КМ
преко 30 Km………………………………………………………………..170,00 КМ

Цијена воде за потрошаче који воду преузимају властитим превозом износи 3,00 КМ/m3 .

Цијена детекције кварова:
услуге детекције кварова……………………………………………..100,00 КМ
услуге лоцирања трасе цјевовода………………………………….80,00 КМ

4. Сервисирање и баждирање водомјера

Цијена пјескарења водомјера:
пјескарење водомјера Dn 15 и Dn 20………………………………..2,65 КМ
пјескарење водомјера Dn 25……………………………………………3,70 КМ
пјескарење водомјера Dn 32……………………………………………4,00 КM
пјескарење водомјера Dn 40……………………………………………7,20 КМ

Цијена сервисирање, бажирања водомјера са мокрим механизмом и контроле Завода за стандардизацију и метрологију Бања Лука:

РбПрофил водомјераЈединица мјереЦијена (КМ)
Комплетна оправка водомјера са постављањем новог механизма и баждарењем (ако водомјер има стакло)
1Dn 15ком35,00
2Dn 20ком35,00
3Dn 25ком53,00
4Dn 32ком57,00
5Dn 40ком78,00
Комплетна оправка водомјера са постављањем новог механизма и баждарењем (ако водомјер нема стакло)
1Dn 15ком40,00
2Dn 20ком40,00
3Dn 25ком62,00
4Dn 32ком66,00
5Dn 40ком90,00

Цијена сервисирања и баждирања водомјера са сувим механизмом:

РбПрофил водомјераЈединица мјереЦијена (КМ)
Комплетна оправка водомјера са постављањем новог механизма и баждарењем (ако водомјер има стакло)
1Dn 15ком55,00
2Dn 20ком55,00
3Dn 25ком70,00
4Dn 32ком73,00
5Dn 40ком105,00
Комплетна оправка водомјера са постављањем новог механизма и баждарењем (ако водомјер нема стакло)
1Dn 15ком58,50
2Dn 20ком58,50
3Dn 25ком73,50
4Dn 32ком76,50
5Dn 40ком109,00
Контрола исправности водомјера по захтјеву странке
1Dn 15ком  20,00
2Dn 20ком  20,00
3Dn 25ком  25,00
4Dn 32ком  30,00
5Dn 40ком  40,00
6Dn 50ком  50,00
7Dn 80ком  80,00
8Dn 100ком100,00
9Dn 150ком150,00
10Dn 200ком200,00

Трошкове замјене или сервисирања водомјера проузрокованим смрзавањем или механичким оштећењем истог од стране корисника услуга сноси корисник, а они обухватају стварну цијену рада радника и машине,те утрошеног материјала.

Цијена одјаве прикључка

Привремена одјава

Одобрење за привремену одјаву прикључка профила до Dn25 корисник плаћа следеће:

 • одобрење за привремену одјаву………………………………………….50,00 КМ
 • трошкове материјала и рада на укључењу на водоводну мрежу, након истека привремене одјаве прикључка (испитивање прикључног цјевовода, испирање и дезинфекција).

Одобрење за привремену одјаву прикључка профила преко Dn 25, корисник плаћа следеће:

 • одобрење за привремену одјаву………………………………………..100,00 КМ
 • трошкове материјала и рада на укључењу на водоводну мрежу, након истека привремене одјаве прикључка (испитивање прикључног цјевовода, испирање и дезинфекција).

Привремена одјава прикључка може трајати двије године,уз могућност продужетка за још двије године,након чега корисник губи сва права стечена по основу регистрованог потрошача.

Трајна одјава прикључка

Одобрење за сталну одјаву прикључка профила до Dn 25, корисник плаћа следеће:

 • одобрење за привремену одјаву………………………………………….50,00 КМ
 • трошкове материјала и рада на искључењу са водоводне мреже, по цјеновнику предузећа.

Одобрење за сталну одјаву прикључка профила преко Dn 25, корисник плаћа следеће:

 • одобрење за привремену одјаву………………………………………..100,00 КМ
 • трошкове материјала и рада на искључењу са водоводне мреже, по цјеновнику предузећа.

Трајна одјава прикључка са јавног водовода и јавне канализације сам у случју да се објекат трајно ставља ван функције.

Цијена искључења са водоводне мреже

Трошкове искључења са водоводне мреже……………………………50,00 КМ

Трошкове искључења са водоводне мреже сноси корисник, због евентуално неизмирених обавеза према предузећу и поновног прикључења у износу 50,00 КМ. Додатне трошкове у раду такође сноси корисник услуга у складу са цјеновником предузећа.

Сваки захтјев контроле мјерног мјеста од стране корисника а за који се утврди да је неоснован,сматра се као контрола екстерног карактера за који ће се испоставити фактура за проведено вријеме контроле и употребе возила по цјеновнику предузећа.

Порез на додату вриједност није урачунат у цијене услуга.

За утврђивање цијена радова и услуга који нису дефинисани овим цјеновником, а односе се на обављање радова и услуга, у складу са предмјером и предрачуном радова и услуга, овлашћује се директор предузећа.

Цјеновник комуналних услуга ће се примјењивати од дана доношења.

Pin It on Pinterest

Share This