Да бисте избјегли могуће проблеме и трошкове око водоснабдијевања, а ако се они и појаве, ради бржег и безболнијег отклањања, у обостраном интересу дајемо Вам неколико савјета и порукa.

01.

Под јавним водоводом подразумијева се између осталог и водоводна мрежа до водомјера корисника,укључујући и водоводну гарнитуру.

02.

Водомјерна гарнитура (вентили прије и послије водомјера,холендер прије и послије водомјера,водомјер) се смјешта у водомјерно окно, минималних димензија :100 цм X 100 цм X 100 цм а уколико је објекат вишенамјенске структуре (становање и пословне намјене),у водомјерно окно се може поставити више водомјера, а димензије окна прописује КП „Водовод“.

03.

КП „Водовод“ редовно одржава и контролише исправност водоводних објеката и уређаја до водомјера,укључујући и водомјер са холендерима.

04.

Под водоводним прикључком, подразумјева се спој на јавну мрежу цијеви од водоводне мреже до непосредно иза водомјера у водомјерним окнима.

05.

Сваки запажени квар на водоводном приључку, корисник је дужан одмах пријавити Водоводу.

06.

Власници водоводног приључка прије сваког дужег одсуства ( годишњи одмор, путовање, рад у иностранству, и сл. ) требају у шахту затворити други вентил (вентил иза водомјера).

07.

Ради спречавања, односно раног откривања те благовременог отклањања губитка воде на кућној инсталацији (од водомјера до потрошних мјеста у кући) било би пожељно бар једном мјесечно провјерити исправност инсталација. Провјера се врши тако што се затворе сва изливна мјеста у кући (у зградама с више станова, у договору са свим станарима), а на водомјеру контролише да ли црвени индикатор потрошње мирује. Ако мирује значи да губитка нема, а ако се врти, то је сигуран знак губитка воде на Вашу штету и сами га морате пронаћи и отклонити или ангажовати техничку службу КП „Водовод“.

08.

У току зимских мјесеци уколико водомјерни шахт није услован извршити заштиту водомјера. Уколико нисте сами у стању да извршите заштиту, молимо Вас да нас обавијастите.

09.

Сви губици воде настали кваром до водомјера укључујући и водомјер са холендерима,спадају на терет Водовода а све иза другог вентила и други вентил ,спадају на терет корисника.

10.

У случају да корисник поднесе захтјев да је дошло до истицања веће количине воде коју је водомјер регистровао,Водовод је дужан извршити контролу мјерног мјеста и установити мјесто (локацију) квара,сачинити фото снимак и записник насталог квара (обавезно потписан од стране корисника) а након извршене контроле,ријешити захтјев према већ утврђеном критеријуму наведеног у ставу бр.9.

11.

Контрола мјерног мјеста може бити екстерног или интерног карактера.

12.

Подносилац захтјева (корисник),мора бити упознат са правилником о поступку приликом квара на инсталацијама,да ће контрола мјерног мјеста бити екстерног карактера ако се утврди да је квар иза другог вентила и други вентил,испоставиће се фактура за проведено вријеме контроле и употреба возила по цјеновнику предузећа.

13.

Сваки захтјев контроле мјерног мјеста ако је неоснована, подносилац захтјева (корисник) сноси трошкове.

14.

Захтјеви корисника који се односе на контролу исправности водомјера морају бити у складу са Одлуком о јавном водоводу и канализације, члан 19:

    • корисник водоводног прикључка може писмено, затражи од Водовода, испитивање водомјера,
    • ако се испитивањем утврди да су одступања водомјера у прописаним границама (±2%), трошкови скидања, испитивања и поновног постављања падају на терет корисника,
    • ако су одступања већа од 2%, обрачунава се исправка према висини утврђене погрешке, у корист, или на штету потрошача, а трошкови испитивања падају на терет Водовода, те се уграђује исправан водомјер о трошку Вододвода,
    • исправка се може вршити само за период потрошње воде од три очитања,
    • водомјер се по потреби може замјенити и прије истека рока за његову замјену,као и испитати у свако вријеме.
15.

Ако уочите било какав доток воде у шахти или оштећење исте (лом поклопца,оквира, крађу водомјера или поклопца, улегнуће шахта) дужни сте обавијестити КП „Водовод“.

16.

Вентил иза водомјера припада кућној инсталацији, поправља се и мијења о трошку потрошача.

17.

Испусни вентил иза водомјера уграђује и одржава потрошач сам, и не смије бити уграђен у нашем шахту већ на кућној инсталацији.

18.

На индивидуалним градилиштима и ненастањеним кућама, након сваког прекида радова или прекида боравка, обавезно затворите вентил иза водомјера.

19.

Затварање и отварање главног прикључка вентила или вентила водомјерне гарнитуре може вршити искључиво Водовод.

20.

У случају квара на водоводној инсталацији иза водомјера, затварање вентила иза водомјера може извршити корисник.

21.

У случају квара на водомјеру, а ради спрјечавања настанка штете, корисник може затворити и вентил испред водомјера, и о томе је дужан одмах обавијестити водовод.

22.

О прекиду водоснабдијевања због радова на цјевоводу бићете обавијештени путем средстава јавног информисања, нашим писменим обавјештењем или усмено од наших радника. При доласку воде, за очекивати је привремено замућење, зато пустите воду на свим излијевним мјестима да тече док се не избистри, и тек тада је можете слободно користити.

23.

Уколико у води уочите нешто неуобичајно, ако је смањена количина, пад притиска, повишена темпаратура или је вода замућена дужни сте обавијестити КП „Водовод“.

Pin It on Pinterest

Share This