Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних чланова који имају право гласа по одређеном питању, осим ако је законом или оснивачким актом за поједина питања одређен већи број гласова.

  • Скупштина акционарског друштва представља највиши орган у друштву који одлучује о најбитнијим питањима везаним за само друштво. Скупштина је орган власника капитала, јер њу чине сви чланови друштва. То су власници удјела које су стекли улагањем новчаних или неновчаних средстава у основни капитал друштва. Сваки члан друштва има право гласа у скупштини сразмјерно величини свог удјела у основном капиталу друштва. Ако оснивачким актом није другачије одређено, дјелокруг скупштине је:
  • доношење измјена оснивачког акта;
  • усвајање финансијских извештаја, као и извјештаја ревизора ако су финансијски извјештаји били предмет ревизије;
  • надзирење рада директора и усвајање извјештаје директора, ако је управљање друштвом једнодомно;
  • усвајање извјештаја надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно;
  • одлучивање о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од вриједности;
  • одлучивање о расподјели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва;
  • именовање и разрјешавање директора, бирање и разрјешавање чланова надзорног одбора….

Pin It on Pinterest

Share This