02.03.2023. | Uncategorized, Новости

КОНКУРС

за пријем у радни однос

Расписује се конкурс за пријем у радни однос,на неодређено вријеме, на радно мјесто:

-Водоинсталатер – монтер……………………….1 (један) извршилац.

Опис послова:

 • обавља све врсте водоинсталатерских послова на изградњи и одржавању водоводне и канализационе мреже;
 •  обавља послове на изградњи и одржавању објеката система за водоснабдијевање;
 • обавља послове на санацији кварова на водоводној и канализационој мрежи;
 • обавља послове на услужним радовима трећим лицима;
 • обавља и друге послове и радне задатке по налогу непосредног руководиоца.

 

 • Општи услови:

Кандидат мора испуњавати следеће опште услове:

 • да је држављанин БиХ – Републике Српске,
 • да је старији од 18. година,
 • да посједује општу здравствену способност за обављање послова предвиђеног радног мјеста (након завршене процедуре, а прије закључивања уговора о раду, изабрани кандидат биће у обавези да достави љекарско увјерење).
 • Посебни услови

Кандидат мора испуњавати следеће посебне услове:

 • ССС-КВ водоинсталатер или монтер.
 • Шест (6) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.
 • Потребни документи

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити документа о испуњавању општих и посебних услова и то:

 • Увјерење о држављанству БИХ – РС (не старије од 6 мјесеци);
 • Обавјештење о мјесту пребивалишта (CIPS) (не старије од 6 мјесеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Овјерену фотокопију дипломе;
 • Доказ о радном искуству.
 • Објављивање конкурса

Овај конкурс ће бити објављен на WEB страници предузећа, огласној табли предузећа и Завода за запошљавање Републике Српске, као и на другим средствима јавног информисања.

 • Рок за подношење пријава

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично на протокол предузећа или путем поште, на адресу: КП „Водовод“а.д. Прњавор, ул. Карађорђева бр. 6, 78430 Прњавор, са назнаком «Конкурс за пријем у радни однос».

Са кандидатима који испуњавају услове огласа обавиће се разговор – интервју, о чему ће кандидати бити обавијештени путем телефона.

                                                                                                           

Pin It on Pinterest

Share This